Protectia datelor cu caracter personal

Politica Integrate Investment privind protecția datelor cu caracter personal

Prezenta politică are ca scop descrierea categoriilor de date cu caracter personal pe care S.C. Integrate Investment S.R.L. (ININ) le prelucrează și care au făcut mereu obiectul unei atenții speciale: încă din 2012 ININ prin notificarea cu nr. 22408 a devenit operator înscris în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), București.

ININ a elaborat prezenta politică în vederea respectării principiilor care derivă conform cadrului legal cu privire la procesarea şi asigurarea securităţii datelor cu caracter personal ale: a) angajaților ININ, clienţilor și a potenţialilor clienţi ai săi (persoane fizice); b) persoanelor fizice indicate ca persoane de contact în relațiile comerciale; c) persoanelor fizice care deţin calitatea de participant la sesiunile de instruire organizate de ININ sau ale cursurilor CIPS.

Ținând cont de intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR) precum și de adoptarea Legii nr. 190 din 18 iulie 2018, ININ informează clienții, potențialii clienți, precum și partenerii cu privire la publicarea pe site-ul www.in-in.ro a prezentei Politici.

Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

ININ colectează, prelucrează și stochează următoarele categorii de date cu caracter personal, după caz: nume şi prenume; semnătura; CNP; telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), adresă email, profesie/rol/funcție, loc de muncă; formare academică și profesională, imagine, date obținute în urma accesării de către persoanele vizate a site-ului ININ în scopurile amintite în Politica de cookies sau potențiale date primite prin intermediul platformelor de socializare (de exemplu, Facebook). Datele cu caracter personal mai sus menţionate sunt colectate şi ulterior prelucrate de ININ numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cu succes a scopurilor de prelucrare menţionate în această Politică.

ININ folosește cookie-uri pentru a vă identifica atunci când ne vizitați site-ul. ININ transmite emailuri doar celor ce s-au înscris la lista de abonați sau celor care ne-au completat formularul de contact de pe site și respectăm decizia celor ce doresc să se dezaboneze.

Legitimitatea prelucrării

Integrate Investment prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

  1. administrative ce derivă din relațiile contractuale de muncă cu angajații, raportările financiaro-contabile, îndeplinirea prevederilor legale cum ar fi prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor sau a spălării banilor, raportarea actelor ilegale, siguranța în muncă;
  2. înscrierea cursanţilor la sesiunile de instruire pe care le organizează – in house, open precum și cursurile și examinările CIPS în cadrul Centrului de Studii și Examinare CIPS Integrate Investment UNAP;
  3. înscrierea participanţilor la evenimentele organizate de Integrate Investment;
  4. încheierea de contracte şi executarea corespunzătoare a drepturilor şi obligaţiilor legale şi contractuale ale ININ astfel rezultate din contractele încheiate cu clienţii săi inclusiv emiterea de facturi fiscale către persoane fizice folosind codul numeric personal (CNP);
  5. desfăşurarea activităţilor de prospectare a pieţei, marketing şi publicitate flux ieșire – emailuri de informare către abonații ININ, transmiterea de oferte potențialilor clienți etc.- și intrare – solicitări primite via email sau prin intermediul formularului de contact de pe site;
  6. desfășurarea activităților ce derivă din calitatea ININ de prestator de servicii auxiliare de achiziții publice cum ar fi: evaluarea Ofertelor și a operatorilor economici participanți în cadrul procedurilor de atribuire, formularea răspunsurilor la solicitările de clarificare, elaborarea diferitelor proceselor verbale ale procedurii de achiziție publică, elaborarea Dosarului achiziției publice etc.;
  7. elaborarea anumitor formulare din cadrul Documentațiilor de atribuire pe care le realizează pentru clienții săi în calitatea sa de prestator servicii auxiliare de achiziții publice;
  8. elaborarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate pentru membrii Comisiei de evaluare și a experților cooptați din cadrul procedurilor de achiziții pe care le derulează pentru clienți în calitatea sa de prestator servicii auxiliare de achiziții publice;
  9. în cazul vizitării site-ului nostru sau a paginilor noastre de pe rețelele de socializare (Facebook și Linkedin), este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies.

Categorii de destinatari

ININ poate dezvălui, doar în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus menţionate, datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari: ININ – personal administrativ și consultanți, consultanți externi, CIPS, și/sau beneficiari ai proiectelor pe  care ININ le realizează, autoritățile și entitățile publice (cum ar fi dar fară a se limita la: autorități fiscale, ANM, CNBM etc.).

Dreptul persoanelor vizate la informare şi intervenţie

În conformitate cu, şi în condiţiile Legii nr. 190/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dumneavoastră aveți  dreptul de a fi informat, de acces şi de intervenţie (rectificare, ștergere, restricționarea procesării) asupra datelor cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră. De asemnea aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, ștergerea și restricționarea procesării prin intermediul unei solicitări scrise, datată şi semnată, adresată către Integrate Investment, la următoarea adresă: email office@in-in.ro sau Integrate Investment, B-dul Primaveri nr. 39, ap. 4, în atenţia Doamnei Violeta Simionescu. In termen de max. 15 zile calendaristice, ININ  va comunica persoanei vizate măsurile luate în urma soluţionării solicitării înaintate.

Pentru orice solicitare sau nelămurire cu privire la această Politică sau cu privire la aplicarea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi în scris la adresa office@in-in.ro in atenția Responsabilului cu protecția datelor.

De prezenta politică au luat la cunoștință atât angajații ININ cât și colaboratorii săi astfel încât să existe asigurarea că datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, orice modificare a prezentei politici va fi comunicată celor interesați: persoanele vizate, angajații ININ precum și colaboratorii, terții.

Prin citirea prezentei politici, persoanele vizate iau la cunostință de informațiile puse la dispoziție de către ININ în virtutea aplicării corespunzătoare a Regulamentului 679/2016 și ați fost informat cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și cadrul legal național privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

 

Ultima actualizare: iulie 2018

Suna Mesaj